BÀI VIẾT  (20 bài)

CHI BỘ ĐẢNG

ĐẢNG BỘ XÃ CẢNH THỤY CHI BỘ THCS * ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cảnh Thụy, ngày 03 tháng 02 năm 2013 QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI BỘ TRƯỜNG THCS CẢNH THỤY Nhiệm kỳ 2013 – 2015 Căn cứ Điều lệ Đảng do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua. - Căn cứ Quy định số 97-QĐ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2004 của Ban...

Thành viên tích cực

Website đơn vị tiêu biểu

Website cá nhân tiêu biểu